05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Če želimo oblikovati posameznike, sposobne ustvarjalnega mišljenja in sposobne pomagati jutrišnji družbi k uspehu, je jasno, da šolanje, ki je aktivno raziskovanje realnosti, prekaša tisto, ki mladim ponuja zgolj pripravljene resnice.

Jean Piaget, psiholog

Brez entuziazma težko kaj dosežeš. V mladih bi ga morali spodbujati, ga podžigati z radovednostjo. Radovednost – ta odpira pot do novih spoznanj. Ni bistveno, da mladi določene stvari morajo vedeti, ključno je, da želijo vedeti in da želijo ustvarjati.

Harold Kroto, kemik

Vizija šole: »Rastemo v znanju in medsebojnem spoštovanju.«

Naše poslanstvo in skupna naloga je vzgojiti in izobraziti mlade ljudi v celovite osebnosti, da bodo sposobni samostojno in čim bolj ustvarjalno reševati vsakodnevne probleme in bodo spoštovali vrednote naše skupnosti.

Naše poslanstvo in vizijo šole uresničujemo na podlagi Letnega delovnega načrta šole in vzgojnega načrta, ki temeljita na ciljih osnovne šole.

Z vzgojnim načrtom šola določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot (iz 2. člena Zakona o osnovni šoli), in sicer ob upoštevanju potreb in interesov učencev ter posebnosti širšega okolja.

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so:

– zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;

– spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;

– omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;

– pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;

– vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij;

– razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti;

– vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;

– vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

– razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, informacijskem, družboslovnem in umetnostnem področju;

– razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madžarskem jeziku;

– razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;

– razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja;

– doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;

– razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doživljanje umetniških del ter za izražanje na različnih umetniških področjih;

– razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in ustvarjalnosti učenca.

Dostopnost