05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Pomoč v svetovalni službi lahko poiščete starši, učenci ali učitelji, ko naletite na probleme, ki se odražajo v učni uspešnosti otroka, psihičnem počutju ali izstopajoči vzgojni problematiki.

 

Temeljne naloge šolske svetovalne službe so:

 • prizadevanje za spreminjanje psiho-socialne klime na šoli;
 • pomoč strokovnim delavcem, staršem in učencem pri reševanju učno-vzgojnih vprašanj;
 • svetovanje staršem pri razreševanju različnih dilem in vprašanj, povezanih z osebnostnim razvojem, vzgojo in izobraževanjem otrok;
 • svetovanje učencem pri razreševanju različnih težav, povezanih z lastnim razvojem, učenjem, odnosi s starši, učitelji, vrstniki;
 • svetovanje učiteljem pri razreševanju različne učno-vzgojne problematike, povezane z delom, načrtovanjem učnega procesa in razreševanjem konfliktnih situacij;
 • izdelava in usklajevanje programov, ki jih izvajajo specialni pedagogi (mobilne službe) ali  drugi učitelji individualne pomoči za pomoč učencem s posebnimi potrebami;
 • koordiniranje dela in delne priprave individualnih načrtov šolanja za učence s posebnimi potrebami, spremljanje in evalvacija izvajanja individualnih načrtov;
 • evidentiranje, nominiranje in identificiranje učencev z različnimi oblikami nadarjenosti in koordiniranje dela z nadarjenimi učenci za razvijanje evidentirane nadarjenosti;
 • sodelovanje z razredniki pri izdelavi individualiziranih načrtov za identificirane nadarjene učence;
 • delo koordinatorja dejavnosti za nadarjene učence;
 • poklicno informiranje in usmerjanje – poklicna orientacija;
 • izvajanje individualnih in skupinskih korektivnih vaj za učence s posebnimi potrebami ter sodelovanje z zunanjimi  strokovnimi delavci;
 • sodelovanje v obsežnejšem pedagoško-psihološkem projektu po razpisih in v skladu s smernicami MŠZŠ;
 • razporejanje raznih oblik socialne pomoči učencem in organiziranje pomoči med letom;
 • sistematično načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela;
 • raziskovanje in svetovanje pri reševanju aktualne vzgojno-izobraževalne problematike;
 • spremljanje in analiza učnega uspeha in vzgojne problematike;
 • raziskovalno delo s spremljanjem in evalvacijo prednostnih nalog – projekti;
 • uvajanje novosti s pedagoško-psihološkega področja in pomoč pri delu v projektih in drugih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela;
 • organizacija in vodenje izobraževanja pedagoških delavcev;
 • koordinacija pedagoške prakse in pripravništva;
 • koordiniranje različnih področij dela in projektov v okviru mednarodnega sodelovanja šole.

 

Šolska pedagoginja Maja Sulčič (maja.sulcic@os-hrpelje.si) in socialna delavka Danijela Želko (danijela.zelko@os-hrpelje.si) sta na šoli dosegljivi vsak dan od 7.  do 15. ure  in  v času mesečnih govorilnih ur. Dosegljivi sta na telefonski številki 05/6892071.  

 

pdf button Vloga za šolanje na domu

 

pdf button Vloga za odlog šolanja

 

pdf button Vloga za vpis iz drugega okoliša

 

pdf button Učenje

 

pdf button Zloženka 

 

pdf button Štipendija

 

Vpis v srednje šole

 

 

 

 

 

Dostopnost