05 / 689 20 60 info@os-hrpelje.si

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši na začetku šolskega leta, oddajo jo lahko tudi kadar koli med šolskim letom. Učenec lahko sproti kupuje bone za kosilo, v tajništvu od 7.30 do 8.00.

Prijavo  lahko starši kadar koli prekličejo. Preklic začne veljati z naslednjim dnem.

Vodja kuhinje vodi evidenco o prevzetju obroka (kosila).

Obroke, ki v predvidenem času niso prevzeti, šola brezplačno odstopi drugim učencem.

Šolsko malico in kosilo starši odjavijo v tajništvu na telefonsko številko 05 689 20 60 ali na elektronski naslov info@os-hrpelje.si .

Posamezen obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih in srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

Pravočasno odjavljene obroke bomo upoštevali pri plačilu. Stroške prehrane in ostale stroške morajo starši poravnati do roka, ki je naveden na položnici.

V kolikor otrok potrebuje dietno prehrano, starši prinesejo zdravniško potrdilo s seznamom prepovedanih in dovoljenih živil. Spremembo diete starši sporočijo v tajništvo. Vsako šolsko leto je potrebno zdravniško potrdilo za dietno prehrano obnoviti oz. dostaviti novo. Starši le-teh otrok naj dosledno sporočajo odsotnost oz. prisotnost otroka.

V kolikor starši finančnih obveznosti ne poravnajo v zakonitem roku, otrok dnevno kupuje bone za kosilo.

Cena obrokov:

  • malica:         0,80 €
  • kosilo:          2,80 €
  • malica OPB:  0,50 €
Dostopnost